PROSPECTA BRUKERVILKÅR (LISENSAVTALE)

1. PRODUKTET “PROSPECTA”

Adapted AS utvikler og markedsfører produktet Prospecta.no, som blant annet består av et bedriftsdataverktøy for å søke opp norske bedrifter og deres kontaktinformasjon til bruk i salg, markedsføring og andre relaterte henvendelser. Kunden vil mot betaling få tildelt brukernavn og passord og derigjennom for tilgang til programmoduler (heretter kalt “Programmet”). Ved bruk av offentlig tilgjengelig informasjon og egne algoritmer for innhenting og strukturering av nettbaserte tilleggsopplysninger, heretter kalt “Tredjepartsdata”, lager Programmet bedriftslister basert på hvilke organisasjoner det er mest hensiktsmessig å kontakte. Til sammen utgjør Programmet og Tredjepartsdata produktet Prospecta.no (heretter kalt “PROSPECTA”). Programmet produserer skreddersydde bedriftslister for Kunden fra Programmets database, og deretter gis det tilgang til ulike metoder og moduler for salg og markedsføring mot disse bedriftene.

2. AKSEPT AV AVTALEN

Ved at Kunden aksepterer denne lisensavtalen (heretter kalt “Avtalen”), blir det inngått en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Adapted AS. Avtalen regulerer Kundens bruksrett av Programmet. Ved å merke av for “Jeg har lest og akseptert brukervilkårene”, aksepterer Kunden Avtalen.

3. BRUKERTILGANG

Ved å akseptere Avtalen gis Kunden (med opplysninger som oppgitt i bestillingsskjema) tilgang til Programmet. Kunden gis innenfor avtaleperioden en ikke-eksklusiv bruksrett til PROSPECTA for bruk i egen virksomhet, med de begrensninger som følger av punkt 4 nedenfor. Adapted AS skal i avtaleperioden levere til Kunden oppdaterte Tredjepartsdata og utføre teknisk support. Så snart Kunden har betalt lisensavgift for å bruke PROSPECTA, jamfør punkt 5, defineres Kunden som “lisenseier” og får tilsendt et brukernavn og passord som gjør PROSPECTA til et lisensiert produkt. Dette brukernavnet og passordet er strengt konfidensielt. Programmet vil normalt være tilgjengelig for Kunden alle dager, hele døgnet, hele året. Adapted AS garanterer imidlertid kun en oppetid for Programmet 361 dager i året. Dersom oppetid for Programmet innenfor avtaleperioden er mindre enn 361 dager, skal Adapted AS redusere lisensavgiften for den påfølgende avtaleperioden forholdsmessig slik at nedetid utover 361 dager tilsvarer en reduksjon i lisensavgift etter følgende formel: ([Samlet lisensavgift]/365) x antall dager nedetid. Oppetid mindre enn 361 dager i året gir ikke krav på erstatning utover en forholdsmessig reduksjon i lisensavgiften.

4. OPPHAVSRETT

Adapted AS eier Programmet og har opphavsretten til dette produktet. Opphavsretten er beskyttet i lov om opphavsrett til åndsverk. Eiendomsretten til Programmet tilhører Adapted AS uavhengig av lisensiering av Programmet til Kunden i henhold til Avtalen, og gjelder både originalen og alle kopier. Kunden forplikter seg til å behandle Programmet som et hvert annet opphavsrettslig beskyttet materiale. Kunden må ikke kopiere noe materiale fra PROSPECTA uten å oppgi kilde og uten først å innhente Adapted AS sin uttrykkelige skriftlige samtykke. Kunden må ikke låne, leie, lease eller videre lisensiere PROSPECTA eller en kopi av denne til noen tredjepart uten Adapted AS sin uttrykkelige skriftlige samtykke. Kunden har ikke under noen omstendigheter anledning til å selge, overdra eller på annen måte overføre noe av PROSPECTA eller noen rettigheter til å benytte Programmet til tredjeperson eller virksomheter. Kunden, hans ansatte eller agenter, skal ikke på noen som helst vis forsøke å videreselge, endre, tilpasse, modifisere, sette sammen, dele opp, de kompilere, videreutvikle eller foreta inngrep i PROSPECTA. Kunden må heller ikke lage utledende verk fra noen fil som tilhører PROSPECTA. All kontaktdata som er lagt inn i programmet er Adapted AS sin eiendom og dataene kan forvaltes slik som Adapted AS selv ønsker. All data som notater og tekst er Kunden sin eiendom og vil ikke kunne bli benyttes av Adapted AS på noen måte. Kunden kan kreve data de har tastet inn i systemet oversendt som csv fil til registrert epost konto ved oppsigelse.

5. LISENSAVGIFT

For lisensen til PROSPECTA skal det betales lisensavgift til Adapted AS. Lisensavgift faktureres eller betales med betalingskort etter kundens valg av lisenstype for den aktuelle avtaleperioden. Betaling med kort gir umiddelbart tilgang til programmet og kortet belastes hver mnd. for valgt lisenstype. Betaling med faktura eller kort gir tilgang til programmet så fort betalingen er registrert hos Adapted AS og kunden har da ingen oppsigelsesmulighet eller krav på refusjon av betalt beløp. Kunden vil ikke på noe tidspunkt ha tilgang til programmet før betaling er registrert hos Adapted AS Kunden skal betale én lisensavgift per bruker per mnd. eller år. I denne sammenheng regnes én bruker som en person i et foretak med et eget organisasjonsnummer, heretter kalt “Bruker”. Innbetalt lisensavgift refunderes ikke under noen omstendigheter.

6. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen gjelder i 1 måned av gangen fra den aksepteres av Kunden, og den fornyes automatisk ved utløp inntil den sies opp av en av partene med skriftlig varsel på e-post, innen 1 måned før utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom Kunden inngår en avtale om et Kampanjetilbud gjelder kampanjen i den avtalte tidsperioden frem til automatisk fornyelse. Kunder som aktiverer 7 dagers Prøvelisens gjelder én gang pr. Bruker, og stoppes automatisk etter 7 dager. Kunden vil i Programmet til enhver tid kunne sjekke hvor lang tid som er igjen av inneværende avtaleperiode. Oppsigelse skal skje fra inne i Programmet fra lenken ”Min side” ved å fylle ut skjema for ”Oppsigelse”, som automatisk vil bekrefte tidspunkt for mottatt oppsigelse. Dersom et slikt skjema ikke er tilgjengelig, sendes en skriftlig oppsigelse til post@prospecta.no.

7. ANSVARSBEGRENSNING

Adapted AS fraskriver seg ansvar for ethvert tap eller skade som følge av Kundens bruk av Programmet, herunder, men ikke begrenset til, feil i de bedriftslister som genereres av Programmet, feil i Tredjepartsdata, eller tap som følge av lavere oppetid enn angitt i punkt 3, manglende tilgang til Internett (f eks linjeproblemer) eller andre forhold utenfor Adapted AS sin kontroll.

8. MISLIGHOLD

Ethvert mislighold av betaling gir Adapted AS rett til å hindre Kunden tilgang til Programmet inntil riktig betaling med renter og omkostninger foreligger. Dersom Kunden ikke betaler lisensavgiften i henhold til punkt 5 i Avtalen, og forholdet ikke er rettet innen 7 dager, kan Adapted AS heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom Adapted AS vesentlig misligholder Avtalen, kan Kunden heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Dersom det inntreffer ekstraordinære situasjoner som etter alminnelige regler må regnes som force majeure, anses Avtalen ikke misligholdt så lenge force majeure situasjonen vedvarer. Dersom force majeure situasjonen varer eller må antas å ville vare i mer enn 30 dager, kan hver av partene si opp Avtalen med 30 dagers varsel.

9. OVERDRAGELSE

Kunden kan ikke overdra Avtalen til annen fysisk eller juridisk person uten Adapted AS uttrykkelige skriftlige samtykke.

10. GENERELT

Avtalen erstatter alle tidligere forpliktelser og overenskomster, så vel muntlige som skriftlige, vedrørende bruksrett til Programmet. Tillegg til eller endringer i Avtalen er kun gyldig dersom ny, skriftlig avtale med henvisning til Avtalen foreligger. Avtalen reguleres av norsk lov. Tvister som har sitt utspring i Avtalen skal med bindende virkning for partene avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Nedre Telemark tingrett.